English Kurdi Türkçe
251 93 00

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

24.08.2017

ADI SOYADI : Halime DEMİRTAŞ

TELEFON :

E-POSTA :

T.C.

BAĞLAR BELEDİYESİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

                                               Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

            Amaç

            MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

            Kapsam

            MADDE 2-(1) Bu Yönetmelik, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3-(1) Kayapınar Belediye Meclisi tarafından müstakil Müdürlük olarak kurulmuş olan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait bu Yönetmelik T.C. Anayasasının 124 üncü Maddesine, 03/07/2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

            Tanımlar

            MADDE 4-(1) Bu yönetmelikte geçen:

            a) Belediye                   : Bağlar Belediyesi’ni,

            b) Başkanlık                 : Bağlar Belediye Başkanlığı’nı,

            c) Başkan yardımcısı    : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen                                                              Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcısını,

            d) Müdürlük                  : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nü,

            e) Müdür                        : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü’nü, veya müdür tarafından                                                        verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür                                                     tarafından verilen imza yetkisini kullananları

            f) Çalışan                       : Çalışan sıfatına haiz Müdür, kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli ve                                                 hizmet alımı suretiyle görev yapan çalışanları ifade eder.

            g) Yönetmelik                : Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma                                                                   Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

                                                                Teşkilat ve Bağlılık

            Teşkilat

            MADDE 5-(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

            a) Müdür

            b) Birim Sorumlusu

            c) Çalışan

            (2) Müdürlüğe bağlı olarak; Kardelen Kadın Danışmanlık Merkezi 1ve 2, Kadın Sığınma Evi, Solin Çocuk Oyun Evi  müdürlüğe bağlı birimler şeklinde “Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetleri” geliştirilmektedir.

            a) Kardelen Kadın Evleri'nin iş ve işleyişlerinde Bağlar Belediye Meclisinin  08/02/2012 tarih ve 2012/46 sayılı Kararı ile alınan Kardelen Kadın Evleri  yönetmeliği esastır.

            b) Kadın Sığınma Evi 'nin iş ve işleyişinde Bağlar Belediye Meclisinin 05/01/2012 tarih ve  2012/20 sayılı Kararı ile alınan  Kadın Sığınma Evi yönetmeliği esastır.

            c)Solin Çocuk Oyun Merkezi'nin iş ve işleyişlerinde Bağlar Belediye Meclisinin 09/04/2015 tarih ve  2015/85 sayılı Kararı ile alınan Solin Çocuk Oyun Merkezi yönetmeliği esastır.

           

            (3)Bütün bu birimlerden müdür yetkilidir.

            Bağlılık

            MADDE 6-(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Belediye Başkanlığı’na veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

            Müdürlüğün görevleri

            MADDE 7-(1) Aşağıda belirtilen görevler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülür;

            a) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Bağlar Belediyesi Kamu Tüzel kişiliği ve özgün ihtiyaç ekseninde kadınlarla ilgili tüm sosyal, psikolojik, hukuki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve eğitsel meselelerine, Belediye Başkanlığı’nca verilen vekâletnamede tespit edilen sınırlar içinde aşağıda açıklandığı şekilde çözümler getirmekle görevlidir.

            b) Çalışmalarını demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bakış açısıyla sürdürür.

            c) Kadın-erkek eşitliğinin temel bir hak olarak, belediyenin tüm sorumluluk alanında uygulanması ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi için sorumluluk alır.

            ç) Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin, belediyenin tüm plan, proje ve çalışmalarına yerleştirilmesi için etkin rol alır. Kadınların ve erkeklerin hizmetlerden eşit yararlanmasını sağlar.

            d) Belediye bütçesinin toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı şekilde hazırlanması, gelir ve giderlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek şekilde yapılandırılmasını hedefler.

            e) Karar alma süreçlerinin tüm aşamalarında kadınların ve erkeklerin dengeli katılımını sağlamakla yükümlüdür.

            f) Kadınların statüleri ve yaşam koşullarına dair eşitsizliklerin temelinde yer alan kalıp yargı ve kalıp rollerin tasfiyesi için çalışmalar yürütür.

            g) Bağlar Belediye Meclisi'nin kabulü ve yetkili merciinin onayı ile ulusal ve uluslar arası düzeyde özel veya kamu kurum ve kuruluşları, diğer yerel yönetimler, kadın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar; projelere destek ve finansman kaynağı ile gönüllülerin katılımını sağlar.

            h) Kadına karşı her türlü şiddetle mücadeleyi hedef olarak benimser. Şiddete maruz kalan kadınlar için, şiddet ortamından uzaklaşmak istediğinde geçici olarak kalabileceği sığınak, istasyon, özgür yaşam alanı gibi mekanizmaları oluşturur.

            ı) Şiddete maruz kalan kadınlara, sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki destek sunar.

            i) Şiddet, istismar, taciz veya tecavüze maruz kalan 18 yaş altı, kız çocuklara dönük koruyucu çalışmalar yapar/gerekli mekanizmaları oluşturur.

            j) Şiddet, istismar, taciz ve tecavüzü önleyici refleksleri toplumsallaştırmak için çalışmalar yürütür.

            k) Kadınları cinsiyetlerinden kaynaklı olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri tespit etme ve bunların değişimi yönünde çalışma yürütür.

            l) Geçici barınma ihtiyacı olan kadınlar ve çocukları için, bu alanda sosyal çalışma yürüten ilgili birim ve kurumlarla işbirliği yaparak çözümler üretir.

            m) Mülteci ve yerinden edilmiş kadınlar için dayanışma çalışmaları koordine eder.

            n) Kadın sorunlarını tespit etmek amacıyla saha araştırmaları yapar. Tespit edilen sorunların çözümüne dönük projeler geliştirir.

            o) Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin ve kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür.

            ö) Kadının kaynaklara ulaşımı, çalışma hayatına etkin katılımı, fırsat ve imkanlardan eşit yararlanması, çalışma hayatında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla tedbirler alır.

            p) Kadın sağlığı, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri konularda eğitim programları düzenler, koruyucu, önleyici tedbirler alır.

            r) Kadınların kültür-sanat çalışmalarına etkin katılımını sağlar, kadınlar için özgün kültür- sanat organizasyonları/festivalleri düzenler.

            s) Kadın Kütüphanesi ve arşivi oluşturur.

            ş) Kadınlar için spor alanları düzenler, kadınların spor çalışmalarına katılımını sağlar, çeşitli spor dallarında kadın ligleri oluşturur.

            t) Kadınlar için özgün mekânların tasarlanması ve kent planlarının kadınların yaşamını kolaylaştıracak şekilde hazırlanması amacıyla kadınların planlama aşamalarına müdahil olmasını sağlar.

            u) Kadın gündemlerinin basında ve kamuoyunda görünür hale gelmesi için çalışmalar yürütür, kampanyalar düzenler.

            ü) Belediyenin, müdürlükleri tarafından hazırlanan plan/programları ve çalışma yönetmeliklerinin usul ve esasları açısından inceleyerek doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

            v) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapar. Tahakkukları düzenler, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans kredi sarf işlemlerini yürütür.

            y) Birim Bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

 

            Müdürlük yetkisi

            MADDE 8-(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanlığınca veya varsa Başkanlıkça bu birimle görevlendirdiği Başkan yardımcısının kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

            Müdürlüğün sorumluluğu

            MADDE 9-(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanlığınca veya varsa Başkanlıkça bu birimle görevlendirdiği Başkan yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

            Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

            MADDE 10-(1) Müdürün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

            a) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri gerçekleştirir.

            b) Belediye Başkanınca Encümene seçilmesi veya görevlendirilmesi halinde, Müdürlük görev, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki konularda Belediye Encümen toplantılarına üye olarak katılır.

            c) Müdürlük yönetiminden tam yetkilidir.

            d) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler ve müdürlüğe tebliğ edilen her türlü evrakı ilgili görevliye havale ederek işlerin yürütülmesini sağlar.

            e) Müdürlük içi yönergeler hazırlar ve yayınlar.

            f) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelinin sicil ve birinci tezkiye sorumlusudur.

            g) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

            h) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

            i) Alt birim yetkilileri / personel arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

            k) Personelin her türlü özlük bilgileri ve sosyal haklarını izleyerek, arşivlemek ve takip etmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne göndermek.

            l) Müdürlük birimlerini ve çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde düzenlemek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri vermek, disiplinsizliklere ve çalışma şartlarını bozucu eylemlere müsaade etmemek, toplam kalite yönetimi ve verimlilik için çalışma şartlarını iyileştirmek ve prensipler koymak, personel için kurs ve seminerler tertip etmek.

            m) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları, yazılımları ve bilgisayar programlarını satın almak, abone olmak, bunlardan personelin yararlanmasını sağlamak.

            n) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

            o) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek.

            p) Müdürlüğün yıllık bütçesini birimlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlayıp/hazırlatıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek.

            r) Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan yasal çerçeve ile ilgili önlemleri almak, müdürlük ile ilgili hedeflerini gerçekleştirmek.

            s) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.

            t) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığı’na veya varsa Başkanlıkça bu birimle görevlendirdiği Başkan yardımcısına karşı sorumludur.

            u) Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle açıklamalı bir şekilde belirtilerek, personele imza karşılığında verilmeli ve personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirerek ve sürekli olarak çalışma masasında bulundurmasını sağlamak.

            v)Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve onaya sunma yetkisi

            y) Engelli kadınların kamusal ve yerel hizmetlerden aktif faydalanması, engelli kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata aktif katılımına yönelik faaliyetler yürütmek

 

            Çalışan görev, yetki ve sorumluluğu

            MADDE 11-(1)Müdürlük bünyesinde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, avukat, çocuk gelişimci ile çalışmaların gerektirdiği çalışma yönetmelikleri kapsamında yer verilen diğer çalışanlar istihdam edilir. Ayrıca bu hususlarda gönüllü çalışanlardan istifade edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

            Görevin alınması

            MADDE 12-(1) Müdürlüğe gelen tüm belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek tebliğ alan personel tarafından havale edilmek üzere müdüre verilir.

 

            Görevin planlanması

            MADDE 13-(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki iş ve işlemler müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

 

            Görevin yürütülmesi

            MADDE 14-(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. Müdürlükte düzenli olarak tutulacak evrak işlemleri ayrıca elektronik ortamda kayıt altına alınır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

            Müdürlük birimleri arasında işbirliği

            MADDE 15-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

            a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

            b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

            c) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

            d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

 

            Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

            MADDE 16-(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.

a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

b) Belediyenin ilgili müdürlük ve müesseseleri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün görevlerinin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için bu müdürlükçe kendilerinden istenen bilgi ve belgeye dayalı delilleri zamanında müdürlüğe göndermek zorundadır.

                                                                      

ALTINCI BÖLÜM

Denetim

            Denetim ve disiplin hükümleri

            MADDE 17-(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Ve Son Hükümler

 

            Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

            MADDE 18-(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

            Yürürlük

            MADDE 19-(1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulüne müteakip yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 20-(1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanlığı veya varsa Başkanlıkça bu birimle görevlendirdiği Başkan yardımcısı yürütür. 07/05/2015