English Kurdi Türkçe
251 93 00

COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ

23.08.2017

Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi Tanımları

Coğrafya
Yeryüzünü, hayvancılık, maden, tarım, enerji, ulaştırma,kent ve bölge planlama, çevre koruma gibi ekonomik, sınır, dil, din, nüfus yoğunluğu gibi siyasi, tektonik hareketler, yükseklikler, jeoloji, iklim, bitki örtüsü, su bilgisi gibi fiziki temalarla anlatan bir bilim dalıdır.

Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi
Çalışılan yer ile ilgili grafik ve grafik olmayan verilerin kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde çeşitli kaynaklardan toplanması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi, yönetilmesi ve sunulması fonksiyonlarını bütünleşik olarak yerine getiren donanım , yazılım, veri ve personel bileşenlerinden oluşan bir organizasyondur.


Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Arasındaki Fark Nedir?
Coğrafi Bilgi Sistemi daha geneldir, daha geniş alanlara hitap eder yani daha küçük ölçeklidir. Çoğunlukla 25.000, 50.000, 100.000, 250.000 ve daha küçük ölçeklerde kullanılır. Coğrafi Bilgi Sistemi, genelde kamu kurumlarınca kullanılmaktadır. Orman Bilgi Sistemi, Tarım Bilgi Sistemi, Meteoroloji Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Afet Bilgi Sistemi gibi isimlerle uygulamaya konmaktadır. Bir ilin kırsal kesimine hitap eder. Kent Bilgi Sistemi ise daha küçük alanlara hitap eder yani daha büyük ölçeklidir. Çoğunlukla 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 ölçeklerde kullanılır. Kent Bilgi Sistemi bir ilin kent merkezine hitap eder.


BİLGİ SİSTEMLERİ, COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ
Bilgi sistemi mevcut bilgilerin veri tabanı ortamlarında bir araya getirilip saklanması, analiz edilmesi ve kullanıcı ihtiyacına göre sunulması “bilgi sistemi” olarak adlandırılmaktadır. Bilgi sistemi, organizasyonların yönetimsel fonksiyonlarını desteklemek amacı ile bilgiyi toplayan, depolayan, üreten ve dağıtan bir mekanizma olarakda tanımlanır. Böyle bir sistem klasik yazılı dokümantasyon sistemi olabileceği gibi, bilgisayar destekli bir sistem de olabilir. Sistem ile esas amaç planlama, araştırma ve yönetim işlevlerinde kullanıcının karar verme yeteneğini artırarak, neden ve niçinler ile en doğru kararı vermesine yardımcı olmaktır

Yönetsel işlevleri destekleyecek bilgi sistemleri, “mekânsal olmayan” ve “mekânsal” olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır.
Mekânsal olmayan bilgi sistemleri kuruluşun yönetsel işlevlerini destekleyen yönetim bilgi sistemlerini oluşturur. Mekânsal bilgi sistemleri ise coğrafi olmayan ve coğrafi sistemler olarak sınıflandırılabilir. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım/Computer Aided Design), CAM (Bilgisayar Destekli Üretim/Computer Aided Manufacture) coğrafi olmayan bilgi sistemlerine; arazi bilgi sistemleri ve kent bilgi sistemleri ise coğrafi bilgi sistemlerine örnek olarak verilebilir.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS); her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasını ifade eder. Dünya genelinde GIS (Geographic Information System) olarak adlandırılan bu sistem, gelişmeye dayalı yerel yönetim stratejisinde kentlerin planlanması, planların uygulanması, kentli ve taşınmazların coğrafi olarak izlenmesi gibi alanlarda etkin şekilde kullanılan bir araç haline gelmiş ve kent bazına indirgendiğinde Kent Bilgi Sistemi (KBS) çatısı altında yerini
almıştır.

Kent bilgisi, altyapıdan üstyapıya, planlamadan sağlığa, güvenlikten ulaşıma, eğitimden turizme kısaca kent hayatındaki tüm olgulardır. Kurumlarca toplanan, saklanan, paylaşılan ve gerektiğinde kamuya sunulan hizmetlerdeki her bir fonksiyon kent bilgisiyle doğrudan ilişkilidir.

Kent bilgi sistemleri ise kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanması uygun yazılım ve donanımlar kullanıp bir veri  tabanına aktarılması, veriler arasındaki ilişkilerin kurulması, yönetilmesi ve doğru sorgulamalar oluşturup analizlerin yapılarak  kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile kurulan sistemleri ifade eder.

KBS’ler kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum karar verebilmek için ihtiyaç duyulan, planlama, mühendislik, eğitim, sağlık, emniyet, turizm ve benzeri temel hizmetler ile, yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemekte, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, kentin sosyo-kültürel gelişiminin izlenerek gerekli fiziksel planlama çalışmalarının yönlendirilmesine, kentin alt ve üst yapı tesislerinin bakım-onarım ve yenilenmesine, imar-kadastro insan-toprak ilişkilerinin kurulmasına, ulaşım-nüfus-suç vb. analizlerin yapılmasına çağdaş bir anlayışla yardımcı olmaktadırlar.

Hızla büyüyen ve gelişen kentlerin bugüne ve yarına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi bakımından, bilgi sistemlerinin kurulması ve önemli bir hizmet aracı olarak düşünülmesi, yerel yönetimlerin gündemine girmiş bulunmaktadır.