English Kurdi Türkçe
251 93 00

Sivil Savunma Uzmanlığı

6.12.2017

ADI SOYADI : M.Mehdi AYDIN

TELEFON : 0412 280 12 65

E-POSTA :

T.C.

DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç    

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı Sivil Savunma Uzmanlığı biriminin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve uygulamaktır.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönetmelik Birimin kuruluş amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

5393 Sayılı Belediye Kanunu,

 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunu

.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

• Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu,

• 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

•7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı ile Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

• 3634 Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

•6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü,

• Sabotajlara Karşı Korunma Yönetmeliği

• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

• 88/12777 Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik,

•5902 Sayılı Kanun 25.Maddesi Gereği Sivil Savunma  Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları İle Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik

•Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar  

MADDE 4- Sivil Savunma Uzmanlığı Bağlar İlçe Belediye Başkanlığının Sivil Savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin yerine getirilmesinden tüm birimlerin bu konuda koordinesi ve mevzuatların takibinden sorumludur.

Bu Yönetmelikte geçen;

Alt birim yöneticisi: Birimin alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Birim Yöneticisine karşı sorumlu olan yöneticiyi,

Alt birim: Birim Yöneticisi tarafından Birimin görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Birim Yöneticisinin emir ve talimatlarına göre kendisine verilen görevleri yürüten birimi,

Başkan: Bağlar İlçe  Belediye Başkanını,

Başkanlık: Bağlar İlçe Belediye Başkanlığını,

Belediye: Bağlar İlçe  Belediyesini,

Birim: Sivil Savunma Uzmanlığı Birimini,

Birim yöneticisi/Yönetici: Sivil Savunma Uzmanı(Müdür),

Alt birim yöneticisi:Özel Güvenlik Sorumlusu/Amirini,  İfade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5- Birimin tüm çalışmalarında;

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

f) Kaliteli ve insan odaklı hizmet vermek.

g) Planlı, etkin ve verimli çalışmak, adil ve güler yüzlü olmak.

ğ) Çağdaş ve sosyal belediyecilik anlayışı ile karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık,

h) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

                                                     İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile alt birimler

MADDE 6 – (1) Sivil Savunma Uzmanlığı Belediye Meclisinin 2007/41 sayılı kararıyla kurulmuştur.

(2) Sivil Savunma Birimi görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda ihtiyaç duyulduğunda kurulacak diğer alt birimleri içerecek şekilde yapılandırılır. Bu görevler ayrı ayrı veya birleştirilerek yürütülebilir.

(3) Birimde kurulacak alt birimler ve görevlilerin alt birimler arasındaki dağılımı başkan onayı ile birim yöneticisi tarafından belirlenerek yazılı olarak bildirilir.

(4)Sivil savunma birim yöneticisi  Belediyemizde kurulu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna tabi olarak çalışan personellerin ve bu personellerden sorumlu amir statüsündeki yöneticinin disiplin ve sicil amiridir.

(5)Herhangi bir doğal afet,acil durum,olağanüstü hal,seferberlik ve savaş halinde öncelikli olarak yetkili mercilerce verilecek talimatlar doğrultusunda hareket etmek,yürülükte bulunan mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmış bulunan TAMP (Türkiye Afet Müdahele Planı) ve yerelde DAMP (Diyarbakır  Afet Müdahele Planı) ile Belediyemizin sivil savunma planlarını İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı,Kurum tabibi,İşyeri Hekimi ve daha önceden oluşturulan sivil savunma ekipleri ile bir bütün halinde koordinasyonu sağlamak.

 

Birimin görevleri

MADDE 7- (1) Birim yetki ve sorumluluk alanına ilişkin olarak;

a) Her bütçe yılına ait Birimin bütçe tekliflerini hazırlamak ,

b) Birimde yapılacak işlere ait alınacak olan mal ve hizmet alım dosyalarını hazırlamak ,

c) Kurumun fiziksel ve personel açısından güvenliğini sağlamak,

ç) İlçenin,İlçe halkının,diğer canlıların ve çevrenin afet ve acil durum güvenliğini sağlamak ,

d) Afet öncesi ve sonrası acil durum hazırlıkları yapmak.Sivil savunma planı,koruma planı v.b planları hazırlamak veya hazırlatmak.

e) İlgili kurum, kuruluş ve uzman kişiler ile çalışmalar yapmak,

f) Müdahale ekipleri kurmak, eğitmek, donatmak ve hazır bulundurmak,

g) Yeterli idari, teknik ve meslek personelini görevlendirmek,

ğ) Sevk ve idare, ulaşım, iletişim donanımı hazırlamak,

h) Sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlamak,

ı) Proje geliştirmek ve uygulamak,

i) Afet acil durum risk yönetimi planlarını geliştirmek,

j) İlçe Afet Planı görevlerini yerine getirmek,

k)Stratejik plana uygun olarak birim performans programının,bütçesinin hazırlanması ve performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik şekilde kullanılması,

l) Birim faaliyet raporlarının hazırlanması,

m)Birim faaliyet raporlarının aylık olarak Belediye Yönetim Sistemine, performans programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerinin yapılması,

n) Entegre Yönetim sistemi çalışmalarının yürütülmesi,

o)İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanlarına kurumsal bütünlük açısından Yangın yönergesini hazırlatmak ,uygulatmak. İş sağlığı ve güvenliği açısından oluşturulması gereken müdahele ekiplerinin kurulmasını denetlemek,eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulunmak.

ö) Birime gelen yazıların gereğini yapmak,

 p) Yıllık yangın,deprem ve acil durumlar tatbikat planı hazırlamak ve uygulamak,

 r) Afet gönüllüsü yetiştirmek,

 s) Afet zararlarını azaltıcı eğitim amacıyla yazılı ve görsel doküman hazırlamak,

 ş) Belediyede yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararları kapsamında gerekli desteğin verilerek, kararların uygulamaya geçirilmesinin sağlanması,

t)Belgelerin yasayla saklanması gereken süreler göz önüne alınarak ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak arşivlenmesi,

u) Diğer müdürlüklerle faaliyet koordinasyonu sağlamak,

ü) Yetki, görev ve sorumluluk alanına giren diğer işler ile Başkan tarafından verilecek diğer görevlerin yapılması,

v) Kurumun misyon ve vizyonuna etkin şekilde katılmak,

y) Kamu hizmetinde verimlilik, etkinlik ve halkın memnuniyetini ön planda tutan,sürekli gelişmeye açık, çağdaş kamu yönetimi plan program ve uygulamalarını yapmaktır. Sivil Savunmaya ilişkin görevlerle ilgili mevzuat ve Belediyenin amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur.

 

 

Birim Yöneticisinin görevleri

 MADDE 8- (1) Yönetici kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda;

 a) Yöneticilerin genel ve ortak yetki ve sorumluluklarına ilişkin görevleri yerine getirmek,

 b) Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını sağlamak,

 c)Gelen giden evrakı incelemek ve ilgili alt birim yöneticilerine sevkinin yapılarak sonuçlarının takibini sağlamak,

ç) Birimin kurumlar ve müdürlükler arası yazışmalarını yapmak, yaptırmak,bilgi alışverişinde bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

d) Birim personelinin göreve devam/devamsızlığını izlemek,

e) Birimin çalışma planı, program ve bütçesini hazırlamak,

f) Görev alanı ile ilgili çalışmalarda düşük maliyet yüksek kalite ve verimlilik hedefleri ile hareket etmek ve personelini bu konuda teşvik etmek, bilinçlendirmek,

g) Sorumluluğu altındaki faaliyetlerle ilgili bilgi akışı, kayıt, rapor ve yazışmaların, ilgili yasa yönetmelik, kanun hükmünde kararname, iç talimat ve kurallara uygun olarak düzenlenmesini, saklanmasını ve gerekiyorsa gizliliğini sağlamak,

ğ) Başkanlık tarafından belirlenen usul, sınır ve talimatlar çerçevesinde Belediyeyi temsil etmek, verilen görevleri yerine getirmek,

 h) Görev ve yetkilerini Belediyenin menfaatlerini ve itibarını koruyacak ve olumlu imajını yükseltecek doğrultuda kullanmak,

ı) Birimin görevlerinin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak, yürütülecek göreve uygun nitelikli, personelin seçilmesini sağlayacak sistemi tespit etmek ve geliştirmek,

i) Personelin kişilik ve özlük haklarını koruyarak, mahiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranmak,

 j) Hizmet kalitesini yükseltecek kişisel ve mesleki eğitim programları hazırlamak ve bununla ilgili yayın ve bilgi kaynaklarından faydalanılmasını sağlamak,

 k)Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, personel ihtiyaçlarını sistemli bir biçimde tespit etmek, buna göre atamalar yapılmasını sağlamak,

l) Birimin sevk, idare ve disiplininden sorumludur,

 m) Birimde çalışan personelin birinci sicil ve disiplin amiri amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

n) Birimin görevlerinin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar ve takip eder,

o) Stratejik plan çalışmalarında birimin amaç, hedef ve stratejilerini belirlemek,

ö) Stratejik plana uygun olarak birim performans programının bütçenin hazırlanması ve performans programında yer alan faaliyetleri gerçekleştirirken birim bütçesinin en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak,

p) Birim faaliyet raporunun aylık olarak Belediye yönetim Sistemi’ne performans programında yer alan faaliyetlerinin gerçekleşme raporlarının girişlerini onaylamak,

r) İdari ve mevzuat gelişimlerini takip etmek,

 s) Yetki ve sorumluluk alanına giren diğer görevler ile Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak,

 ş) Birim emrinde çalışan özel güvenlik görevlileri ve bekçileri sevk ve idare etmek,nöbet çizelgelerini hazırlamak veya özel güvenlik amirine hazırlatmak.Nöbet noktalarını denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.Emrinde çalışan personelin birim içinde yerlerini ve vardiyalarını değiştirmek.Sivil savunma ekiplerini oluşturmak ve görev taksimatını yapmak.

 

 Birim Yöneticisinin yetkileri

MADDE 9- (1) Yönetici kendi görev ve sorumluluk alanına dahil konularda;

 a) Başkanlık Makamınca verilen tüm yetkileri kullanmak,

b) Birimin tüm görevlerinin yürütülmesinde, koordinasyonu sağlamak, personeli denetlemek, çalışmalarda eşgüdümü sağlamak,

c) Personeli arasında çalışma düzeninin sağlanması için görev bölümü yapmak,

 ç) İşyerinde davranışa ilişkin ilkeleri tespit etmek disiplini sağlayıcı önlemler almak,

d) Her yıl Birimin bütçe taslağını hazırlayıp Başkanlık Makamına sunmak ve ilgili mevzuat ve belirlenen esaslar çerçevesinde Harcama Yetkilisi olarak Birimin bütçesini kullanmak,

e) Yetkisi dahilindeki disiplin cezalarını vermek,disiplin kuruluna gitmesi uygun görülenleri kurula sevk etmek.

 f) Birim emrinde görev yapan personele, performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, birimlerarası yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunmak,

 g) Birim personeline izin vermek,

ğ) Birim ve Müdürlükler arası yazışmalar yapmak,

h) Geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine vekalet edecek kişiyi belirlemek ve Başkanlık makamına sözlü veya yazılı olarak teklif etmek,

 ı) Birimde ortaya çıkacak uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları çözümlemek, Başkanı bu konularda düzenli olarak bilgilendirmekle yetkilidir.

 Yöneticinin sorumlulukları

MADDE 10- Yönetici görev ve yetki alanına giren konularda:

a) Yetkili mercilere hesap vermekten,

b) Birimin işlemlerinin düzenli ve tam olarak yürütülmesi için gerekli çabayı göstermekten, yetkilerini ve görevlerini yerine getirmekten, Üst yöneticiye karşı sorumludur.

 Alt birimlerinde görev ve iş dağılımı

MADDE 11- (1)Birimin alt birimleri arasındaki görev ve iş dağılımı bu Yönetmeliğin 6 ve 7’nci maddelerine göre Yönetici tarafından yapılır ve imza karşılığı alt birim yöneticilerine tebliğ edilir.

Alt birim yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1)Alt birim yöneticisi; kendisine bağlanan alt birime Yönetici tarafından verilen görevlerin Belediyenin vizyon ve misyonu ile Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden Birim Yöneticisine karşı sorumludur

(2) Alt birim yöneticisi;

a) Kendisine bağlanan alt birimin iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Yöneticiden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

b) Yöneticinin görevlerine yardımcı olmak,

c) Faaliyetlerinin hesabını Yöneticiye vermekle, Sorumludur.

Alt birim görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki işleri yürütmek üzere Yönetici tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini sürdürürken alt birim sorumlusuna karşı sorumludurlar.

 

                                          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 14- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 15- 21/12/2010 tarih ve 2010/235 sayılı meclis kararı ile yürürlüğe giren çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

 MADDE 16- (1)Bu Yönetmelik Bağlar Belediye Meclisince kabul edilip karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1)Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 08/07/2020

 

 

 

 

     Hüseyin BEYOĞLU                     Gülami Seyyit CENGİZ                Güzel KIZOĞLU                              

        Meclis Başkanı                                       Kâtip                                        Kâtip